Archive for the tag "Asahi-Kogaku"

Fujitar P.C 35mm F2.5 Asahiflex Lens Test

Asahi-Kogaku Tele-Takumar 135mm F3.5 Lens Test

Asahi-Kogaku Takumar 58mm f2.4 Lens Test

A Complete Asahiflex Kit