Archive for the tag "Takumar 135/3.5"

Fujitar P.C 35mm F2.5 Asahiflex Lens Test

Asahi-Kogaku Tele-Takumar 135mm F3.5 Lens Test